Республикалық ғылыми-практикалық білім мазмұнын сараптау орталығы

Ғылыми мақалалар мен БАҚ-тағы жарияланымдар

 

р/с

Автор (лар)дың аты-жөні

Тақырыбы

Жарияланған орны (баспа, журнал, нөмері, жылы)

Жұмыс түрі

1.

Кәрімова Б.С. , Кусаинов  Г.М.,  Жетпеисова Н.О.,

Михалев Р.К.,

Дуйсебек А.Т.,

Омаров С.К. и др

Мектеп оқулығы: заманауи жағдайы мен дамуы

Эверо» баспасы, 2019, 2 том, 25 б.т.

Монография

2.

Кәрімова Б.С., Кусаинов Г.М., Жетпеисова Н.О.

Оқулықтану: қазақша-орысша сөздік. Көлемі: 300 бет

  «Эверо» баспасы, 2019

Қостілді сөздік

3.

Кәрімова Б.С. , Кусаинов Г.М., Жетпеисова Н.О.

«Оқулықтану бойынша анықтамалық-сөздік» Көлемі:  150 бет

«Эверо» баспасы, 2019

Анықтамалық-сөздік

4.

Кусаинов Г.М., Кәрімова Б.С. , Васильева Е.Н

«Антология коллективного способа обучения». Көлемі:  150 бет

Эверо» баспасы, 2019

Оқу құралы

5.

Кәрімова Б.С. , Жетпеисова Н.О.

Функциональная направленность контекстно-ориентированных заданий

Абай атындағы ҚазҰПУ  хабаршысы, педагогикалық серия

№1., 2019 ж. Алматы

Мақала

6.

Б.С. Кәрімова,

Р. К. Михалев, С.К.Омаров,

Н. О.Жетпеисова

 

Практика учебного книгоиздания: вопросы разработки и экспертизы.

 

Абай атындағы ҚазҰПУ  хабаршысы, педагогикалық серия

№4, желтоқсан-қаңтар 2018-19 ж. Алматы қ.

Мақала

7.

Кәрімова Б.С.,

Жетпеисова Н.О

Лингводидактические возможности СМИ в воздействии на общественное сознание

ЕҰУ хабаршысы «филологиялық»  серия Астана, 2019 - №1  

Мақала

8.

Дуйсебек А.Т.,

Михалев Р.К.

 

Учебники обновленного содержания: вопросы разработки и экспертизы

Абай атындағы ҚазҰПУ  хабаршысы, педагогикалық серия,

қыркүйек  2019 г.Алматы

Мақала

9.

Омаров С.К.

Учебник обновленного содержания: научно-методические аспекты повышения качества

«Білім беру ресурстарын жетілдіру: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары 18-19 қазан 2019 ж.

Мақала

10.

Каримова Б.С.

Кусаинов А.К.

Дуйсебек А.Т.

Михалев Р.К.

Оценка качества учебников

«Білім беру ресурстарын жетілдіру: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары 18-19 қазан 2019 ж..

Мақала

11.

Б.С. Каримова,

Н. О.Жетпеисова

О качестве и эффективности современных учебников по английскому языку для казахстанских школ

«Білім беру ресурстарын жетілдіру: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары 18-19 қазан 2019 ж.

Мақала

12.

Дүйсебек А.Т.

Обновление содержания среднего образования: осмысление пройденного пути

«Білім беру ресурстарын жетілдіру: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары 18-19 қазан 2019 ж.

Мақала

13.

Дүйсебек А.Т.

Михалев Р.К.

Учебники обновленного содержания: вопросы разработки и экспертизы

«Білім беру ресурстарын жетілдіру: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары 18-19 қазан 2019 ж.

Мақала

14.

Кәрімова Б.С.,

Жетпеисова Н.О

О качестве и эффективности современных учебников по английскому языку

 «Современное образование» журналы

Мақала

15.

Жетпеисова Н.О

Михалев Р.К.

Использование современных образовательных технологий и методов обучения

Абай атындағы ҚазҰПУ  хабаршысы, педагогикалық серия

Маусым 2019 ж. Алматы қ.

Мақала

16.

Смаханова Ж.С.

Шетелдердегі тарихи білім мен оқулық жазылу мәселесі

 

ҚазқызМемПУ хабаршысы, Тарих, экономика, құқық сериясы, Алматы, 2019.- №2 

Мақала

17.

Смаханова Ж.С.

Из истории отношения в сфере образования Казахстана и России (первая половина ХХ века)

Заманауи зерттеулер хабаршысы.  Басылым №3-11 (30) (наурыз, 2019) (Журнал  РИНЦ базасына енген) 163 бет.

Мақала

18.

Смаханова Ж.С.

Исследование рукописного труда по истории Казахстана китайского ученого Су Бэйхая

«Тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия: теориялық және практикалық аспектілер» XІХI халықаралық ғылыми-практикалық конференция   

 Новосибирск қ., 4.05.2019 eLIBRARY.RU.

Мақала

19.

Кокораева А.К.

Imroving the mechanism of youth employment in the commonwealth of independent states in the global context

Journal of Entrepreneurship Education, Volume22, Issue1,2019

Мақала

20.

Кокораева А.К.

Peculiarities of Professional Identity in Teachers

Espacios Vol.39 (Number 29)Year 2018.

 

Мақала

21.

Айтказина Т.Д.

Мифонимдердің лексика-семантикалық құрылымы

«Білім беру ресурстарын жетілдіру: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары 18-19 қазан 2019 ж.

Мақала

22.

Сматаев Т.Х.

Концепт тіл мен таным сабақтастығына негізделген конгнитивтік бағыттың негізгі бірлігі ретінде

«Білім беру ресурстарын жетілдіру: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары 18-19 қазан 2019 ж.

Мақала

р/с

Авторлар мен теңдес авторлардың аты-жөні

Тақырыбы

Жарияланған орны  (баспа, журнал, нөмері, жылы)

Жұмыс түрі

 1.  

Karimova B. Ongarbayeva A. Aubakirova A. Mirzabekova M.

Synergetic approach in trilingua education of the Republic of Kazakhstan

БД SCOPUS

Opción, Año 34, No. 85 (2018): 327-343           

Universidad del Zulia. 

Maracaibo - Venezuela

мақала

 1.  

Beibitkul S. Karimova

Nurymkul O. Zhetpeisova

On innovative pedagogical technologies and training

methods

БД SCOPUS International  Journal   for Learning and Change, 2018.

 

мақала

 1.  

Beibitkul Karimova,

Zhanara Zharkembayeva

Modernization of the content of school Education in the Republic of Kazakhstan.

Clute International conferences. Las Vegas, Nevada 1, October 7-10,2018. Proceedings. ISSN 2157-9660 (Online)

мақала

 1.  

Кәрімова Б.С. 

Учебная литература обновленного содержания как средство развития  функциональной грамотности учащихся

 «Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы,

27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.

мақала

 1.  

Кәрімова Б.С. 

Концептуальные подходы  к разработке  учебника в рамках  обновления содержания общего среднего образования

С.Исаев оқулары» ХҒПК материалдар  жинағы, Алматы қ.

ҚазқызМемПУ КазГосЖенПУ,                       29 наурыз 2018ж.

мақала

 1.  

Кәрімова Б.С.,

Михалев Р.К.,

 Дүйсебек Ә.Т.

 

Мировое

учебное книгоиздание, основные тенденции

 

 

Хабаршы. Серия «Педагогикалық ғылымдар» сериясы

 Абай атындағы ҚазҰПУ  

№3 (55), 2017 ж.

 Алматы

 

мақала

 1.  

Г.М.Кусаинов.

Дьяченко В.К. Избранные дидактические произведения: В 5 т. Жалпы көлемі: 2500 бет

«Эверо» баспасы, 2018 г. (басылымда)

 

  5-томдық кітап

 1.  

Кусаинов Г.М.

Проблемы отечественной сертификации педагогических кадров

Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша ІІ Орталық-Азиялық халықаралық форум                       16 қазан 2018 ж.

Астана

мақала

 1.  

Кусаинов Г.М

 (теңавтор М.А.Тыныбаева)

Проблемы и возможности сертификации программ дополнительного образования

Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша ІІ Орталық-Азиялық халықаралық форум                       16 қазан 2018 ж.

Астана

мақала

 1.  

Кусаинов Г.М.

(теңавтор Е.Н.Васильева)

О статусе дидактики как науки об обучении

VI Бүкілресейлік ғылыми-әдістемелік ғылыми-әдістемелік конференция   8–9 қараша

2018 ж.  Красноярск қ.

мақала

 1.  

Кусаинов Г.М.

Об интернационализации процесса обучения

   «Образ русского мира в поликультурной коммуникации» Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция. 14 желтоқсан 2018 г.

мақала

 1.  

Кәрімова Б.С.,

Михалев Р. К.

 

 

Учебник: проектирование и экспертиза

 

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.,

мақала

 1.  

Жетпеисова Н. О.

 

Вопросы совершенствования методического аппарата учебника

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.,

мақала

 1.  

Кәрімова Б.С.

Жетпеисова Н.О

Михалев Р.К.

Кусаинов Г.М.

 

Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы мектеп оқулығы 

 

 

  «Эверо» баспасы, Алматы, 2018.  2 том, 25 б.т. (басылымда)

Монография

 1.  

Кусаинов  Г.М., Кәрімова Б.С. 

«Ұжымдық тәсілмен оқыту дидактикасы: анықтамалық сөздік»,              көлемі: 90 бет

«Эверо» баспасы, Алматы, 2018 

Анықтамалық сөздік

 1.  

Кәрімова Б.С.,  Жетпеисова Н.О.

Фундаментальная и функциональная составляющие школьного  учебника: анализ и рекомендации

 Абай атындағы КазҰПУ Хабаршысы педагогикалық серия № 3 (59) Алматы, 2018

мақала

 1.  

Михалев Р.К.

Краеведение в школе

 «Астана дарыны»

Республикалық ақпараттық-әдістемелік журнал, Астана №4 (17) 2017

мақала

 1.  

Каримова Б.С.

Отражение программных документов в дискурсах СМИ и их влияние на общественное сознание

 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті хабаршысы   EURASIAN JOURNAL

of Philology: Science and Education филологиялық серия,

№ 3 (171), Алматы, «Қазақ университеті», 2018

мақала

 1.  

Кәрімова Б.С.

О воздействии  средств массовой информации  на общественное сознание средствами лингвистики

Абай атындағы КазҰПУ Хабаршысы филологиялық серия, № 4 (60) Алматы, 2018

(басылымда)

мақала

 1.  

Айтқазина Т. Д., Сматаев Т.Х. 

 

Латын әліпбиіне көшу – заман талабы

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.

мақала

 1.  

Айтказина Т.Д., Сматаев Т.Х. 

Значение понимания и интерпретации текста в образовательном процессе

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.

мақала

 1.  

Нұрғалиева А.И., Досмағанбетова Р.К., Абылқасымова Д.Ш.

Некоторые актуальные вопросы качества учебной литературы в условиях обновления содержания образования

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.

мақала

 1.  

Саябаева А.Р., Қазмадиярова А., Түсіпова Г.М.

Формирование информационно-коммуникативных компетенций обучающихся

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.

мақала

 1.  

Саябаева А. Р, Мамасерикова Ш.  Сабден З. 

Электронды комплексті интерактивтік жұмыс дәптері – оқу әдебиеттің жаңа жанры

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ..

мақала

 1.  

Бургумбаева С.К., Сейлханова М. Т., Абылқасымова Д.   

Ұлыбритания мен Қазақстанның білім беру жүйесіндегі бастауыш сыныптарының математика пәні бойынша оқу жоспарларына салыстырмалы талдау

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.

мақала

 1.  

Қалиева С. Н., Жаркембаева Ж.   

Жаңартылған  мазмұндағы оқулықтар маңызы

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.

мақала

 1.  

Доспанова М. М., Қалиева А.М.

Рухани құндылықтар жаңартылған білім мазмұнында

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.

мақала

 1.  

Төлеубаева С.К.,

Нұрғалиева А. И.

Оқулықта рухани құндылықтарымыздың орын табуы

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.

мақала

 1.  

Әділжанова Л. Б. 

Музыка пәні оқулығының жаңартылған мазмұны

«Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе және болашағы» ХҒПК материалдары жинағы, 27-28 сәуір 2018 жыл,   Алматы қ.

мақала

 1.  

Саипов А.А.

Михалев Р.К.

Функции региональных учебников курса «Краеведение

«Открытая школа» ақпараттық-әдістемелік журналы ISSN 1729 - 5351 Алматы  № 7 (178) қыркүйек 2018 ж.

мақала

 1.  

Кәрімова       Б.С.  Омаров   С.К.            Жетписова Н. О.

Михалев Р. К.

Актуальные аспекты практики разработки

и экспертизы учебной литературы.

Ғылыми журнал  «United Journal» № 21, 2018,Таллин, Эстония

мақала

 1.  

Кәрімова       Б.С.  Омаров   С.К.            Жетписова Н. О.

Михалев Р. К.

Практика учебного книгоиздания: вопросы разработки и экспертизы.

 

«Хабаршы»  Абай атындағы Каз ҰПУ  «Педагогикалық ғылымдар сериясы»

  № 4, желтоқсан, Алматы 2018  

мақала

 1.  

Кәрімова Б.С.

 

 

Тұрақты даму мүдделерінде үздіксіз білім беру: жаңа сын-тегеуріндер» халықаралық ғылыми-практикалық конференция (2-кезең) 2018 ж.  6 желтоқсан, Қостанай

мақала

 1.  

Жетпеисова Н.О.

Омаров С.К.

Айтказина Т.Д.

Современный школьный учебник  по русскому языку в казахстанских школах

Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция материалдары                              14 желтоқсан 2018 г.

мақала

 1.  

Uskenbayeva G., Rzayeva L., Mussina

 

Dismantling the method of synthesis of the adaptive control system of a single-stage manipulator

Polish journal of science № 1, 2018?  A., pp. 14-19

ISSN 3353-2389

 

мақала

 1.  

Ускенбаева Г.А., Шукирова А.К.

 

Күрделі динамикалық жүйелер мен үрдістерді

автоматтандырылған басқару жүйелерін құру бойынша пәндерді оқытуды ұйымдастру әдістері мен пішіндері

   Абай атындағы Каз ҰПУ  Хабаршысы  «Педагогикалық ғылымдар сериясы»

  № 4, желтоқсан, Алматы 2018  

мақала